ประกาศผลการสมัครค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 13

ค่ายย่อย "GamePersky"

Username ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะ
gamepersky001 นายนพสรรค์ เกิดสมจิตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ตัวจริง
gamepersky002 นายเกียรติศักดิ์เ เพ็ชรหอย โพธิสารพิทยากร ตัวจริง
gamepersky003 นางสาวปอเงิน สุกใส เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ตัวจริง
gamepersky004 นายวัชรพงศ์ รัตนสุนทร หอวัง ตัวจริง
gamepersky005 นางสาววิลาสินี แสงจ้า ปราจิณราษฎรอำรุง ตัวจริง
gamepersky006 นายรวิศุทธ์ อ่อนน้อม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
gamepersky007 นางสาวนัทธมน จันทร์รุ่งอนันต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตัวจริง
gamepersky008 นายณัฐชนน เหนี่ยวพึ่ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
gamepersky009 นางสาวกรพิน กัดผุ ระยองวิทยาคม ตัวจริง
gamepersky010 นางสาวสายธาร กิตติบัลลังก์กุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
gamepersky011 นายวิศรุต กิตติเจริญพรงาม วัดราชโอรส ตัวจริง
gamepersky012 นางสาวสิริลดา สอนสมบูรณ์ สตรีวัดระฆัง ตัวจริง
gamepersky013 นายสินสวัสดิ์ อภิชัยสมพล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
gamepersky014 นางสาวภิรัญญา ตนสกุลเดช ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ตัวจริง
gamepersky015 นายกิตติวัชร บุญเพียร ทวีธาภิเศก ตัวจริง
gamepersky016 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงแสนคำ ชลกันยานุกูล ตัวจริง
gamepersky017 นายพงศกร ฐินะกุล เทพศิรินทร์ ตัวจริง
gamepersky018 นายฐิติพันธ์ ตั้งจิตรวัฒนากุล บางมูลนากภูมิวิทยาคม ตัวจริง
gamepersky019 นางสาวพิมพ์บุญ อิศวิลานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส ตัวจริง
gamepersky020 นายสุกนต์ธี กลิ่นสุด เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตัวจริง
gamepersky021 นางสาวธนรัตน์ เลิศธนะแสงธรรม สะเดา "ขรรค์ชัย"กัมพลานนท์อนุสรณ์ ตัวจริง
gamepersky022 นายจิรวัฒน์ สันติชวลิต ราชวินิตบางแก้ว ตัวจริง
gamepersky023 นางสาวมธุรดา จารุเฉลิมรัตน์ ศึกษานารี ตัวจริง
gamepersky024 นายณภัทร ผินกลับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตัวจริง
gamepersky025 นายธนากกร โอภาษี แสนสุข ตัวจริง
gamepersky026 นางสาวธนพร ปลั่งพัฒนะพานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตัวจริง
gamepersky027 นายปุณยวีร์ วิวรรธนชัยกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
gamepersky028 นายบุญชัย ตีรถะ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ตัวจริง
gamepersky029 นายกานต์ แซ่โซว เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ตัวจริง
gamepersky030 นายกิตติภูมิ มีการ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตัวจริง
gamepersky031 นายลภัสกร โล่วรพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ตัวสำรอง
gamepersky032 นายณฐโชค เอกธีรธรรม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตัวสำรอง
gamepersky033 นายธนเดช รอดพ่วง พระมารดานิจจานุเคราะห์ ตัวสำรอง
gamepersky034 นายศุภณัฐ ลีลาสันติธรรม เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตัวสำรอง
gamepersky035 นางสาวอิสริยา พุ่มไพจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตัวสำรอง
gamepersky036 นางสาวภูริดา ศิลานันท์ สุรนารีวิทยา ตัวสำรอง
gamepersky037 นายกฤต วัฒนดิเรก ปากเกร็ด ตัวสำรอง
gamepersky038 นายชนะวิชญ์ ปรีชาทวีพัฒน์ เกษมพิทยา ตัวสำรอง
gamepersky039 นายจารุกิตติ์ คงหอม เบญจมราชูทิศ ตัวสำรอง
gamepersky040 นางสาวกนกนภา จันทร์ศิริ สุรศักดิ์มนตรี ตัวสำรอง