ประกาศผลการสมัครค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 13

ค่ายย่อย "IoTSecure"

Username ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะ
iotsecure001 นางสาวพัญภษา ขุนสอาดศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตัวจริง
iotsecure002 นางสาวภัทรนันท์ จันทร์ชอน เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ตัวจริง
iotsecure003 นายสุเทพ จันทร์ชูผล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตัวจริง
iotsecure004 นายปารณ ดาวทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ตัวจริง
iotsecure005 นายภัทร์ชัยรัชต์ นามวันสา เทพศิรินทร์ ตัวจริง
iotsecure006 นายภูเบศวร์ วานิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
iotsecure007 นายจิรภัทร ทองอยู่ พิบูลวิทยาลัย ตัวจริง
iotsecure008 นางสาวเมทินี ธุลีรัตน์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ตัวจริง
iotsecure009 นายธีรภัทร จิรวัฒนผล ปทุมเทพวิทยาคาร ตัวจริง
iotsecure010 นายภรัณยู เชาว์เครือ สตรีสมุทรปราการ ตัวจริง
iotsecure011 นายสุทธิพงษ์ ผ่องนิิิคม สารวิิทยา ตัวจริง
iotsecure012 นายชนาธิป ผลพูน เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ตัวจริง
iotsecure013 นางสาวชลนิภา คำศรี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
iotsecure014 นางสาวพิมพ์วิภา ขันธะวงษ์ อู่ทอง ตัวจริง
iotsecure015 นายนิติธร พิบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวจริง
iotsecure016 นางสาวรุ่งนภา ได้การ พนัสพิทยาคาร ตัวจริง
iotsecure017 นางสาวบุญญิสา ป๋าวงค์ พิริยาลัย ตัวจริง
iotsecure018 นางสาวณัชชา กลั่นด้วง ปทุมเทพวิทยาคาร ตัวจริง
iotsecure019 นางสาวรพีพรรณ มาสถิตทรัพย์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตัวจริง
iotsecure020 นางสาวพีรดา เมืองมูล มงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวจริง
iotsecure021 นายภาธร ขวัญทะเล ปทุมเทพวิทยาคาร ตัวจริง
iotsecure022 นางสาวสุภัชชญา สติภา โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตัวจริง
iotsecure023 นายSamithiwat Boonchai Saint Gabriel's College ตัวจริง
iotsecure024 นางสาวอโณมา เอี่ยมคง เซนต์หลุยส์ ตัวจริง
iotsecure025 นายพีรพัฒน์ คุณปสุต สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตัวจริง
iotsecure026 นางสาวเรืองฤดี มั่งชูพันธ์ รัตนราษฏร์บำรุง ตัวจริง
iotsecure027 นายนพวิทย์ สืบอ่ำ บางกะปิ ตัวจริง
iotsecure028 นางสาวณัฐสุดา แสนโพธิ์กลาง สตรีสมุทรปราการ ตัวจริง
iotsecure029 นายสิริธากร สุทธิ เบญจมราชูทิศ ตัวจริง
iotsecure030 นางสาวอรไท นามนุ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ตัวจริง
iotsecure031 นางสาวกนกกร อยู่สุข ศึกษานารี ตัวสำรอง
iotsecure032 นายซุฟเฟียน ปาเน๊าะ ดารุสสลาม ตัวสำรอง
iotsecure033 นางสาวพรรทิพภา น้าเจริญ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาาสตร์(ชลบุรี) ตัวสำรอง
iotsecure034 นางสาวรุ่งนภา คุ้มครอง เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ตัวสำรอง
iotsecure035 นายมารุต บุญก่อเกื้อ ราชดำริ ตัวสำรอง
iotsecure036 นายธนวัฒน์ อ้นบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตัวสำรอง
iotsecure037 นายรวินท์ จงธรรมวัฒน์ เทพศิรินทร์ ตัวสำรอง
iotsecure038 นายสุทธิชัยพงษ์ จันทพันธุ์กุล แกลง "วิทยสถาวร" ตัวสำรอง
iotsecure039 นางสาวธันย์ชนก ศรีชัยมูล บ้านดุงวิทยา ตัวสำรอง
iotsecure040 นายวิศรุต มะลูลีม สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตัวสำรอง