ประกาศผลการสมัครค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 13

ค่ายย่อย "AppVira"

Username ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะ
appvira001 นายมูฮัมหมัดซาลีม มาหะ ดารุสสาลาม ตัวจริง
appvira002 นายเตชินท์ โค้วประเสริฐ กำแพงเพชรพิทยาคม ตัวจริง
appvira003 นางสาวชญานิศ ใจถา เทศบาล6นครเชียงราย ตัวจริง
appvira004 นางสาวโสพิศชยา ล้ำเมธี ดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) ตัวจริง
appvira005 นายธราธร ธีรฐิติธรรม ขามแก่นนนคร ตัวจริง
appvira006 นายจิรภัทร พูลประภา มารีวิทย์ พัทยา ตัวจริง
appvira007 นายภูมิพัฒน์ แกล้วกล้า เบญจมราชูทิศ ตัวจริง
appvira008 นายปูรณ์ ปิยะพัฒนกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตัวจริง
appvira009 นางสาววารีรัตน ปิ่นการะเกศ ราชวินิตบางแก้ว ตัวจริง
appvira010 นางสาวญายกร ธำรงค์วิทย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตัวจริง
appvira011 นายภาณุพงศ์ นาคมณี เทพศิรินทร์สมุทรปราการ ตัวจริง
appvira012 นางสาวกรมาดา พิริยะเกียรติสกุล ชลราษฎรอำรุง ตัวจริง
appvira013 นายณัฏฐชัย ชินอัศวโสภณ นครนายกวิทยาคม ตัวจริง
appvira014 นายณภัทร อารยวัฒนาพงษ์ เซนต์หลุยส์ ตัวจริง
appvira015 นางสาวญานิศา มูลสองแคว อุตรดิตถ์ดรุณี ตัวจริง
appvira016 นายธนาทร เรืองอารี พูลเจริญวิทยาคม ตัวจริง
appvira017 นายภคพล สงวนมานะศักดิ์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตัวจริง
appvira018 นายทศพล ดีพันธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตัวจริง
appvira019 นางสาวณัจฉรียา หวังอำนวยพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตัวจริง
appvira020 นายภาณุวัฒน์ ศรีสมร เพชรพิทยาคม ตัวจริง
appvira021 นายชยกร ทินกรรัศมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
appvira022 นางสาวณัฐณิตา วงศ์สถิตย์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตัวจริง
appvira023 นายพชร นันทวงศ์ ลำปางกัลยาณี ตัวจริง
appvira024 นางสาวพศิกา พรหมจันทร์ เกาะสมุย ตัวจริง
appvira025 นางสาวธัญรดา มหาสุคนธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวจริง
appvira026 นางสาวมณีรัตน์ เถระวัน สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวจริง
appvira027 นายพสิษฐ์กฤช เทพพรบริสุทธิ์ เทพศิรินทร์ ตัวจริง
appvira028 นายจีรัสถ์ ผาสุข เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตัวจริง
appvira029 นางสาวศุภิสรา แซ่เจน ธิดานุเคราะห์ ตัวจริง
appvira030 นายจิรภัทร จันทร์สมัคร ลาซาล ตัวจริง
appvira031 นางสาวปภาพินท์ อัศวไชยวงศ์ อัสสัมชัญศึกษา ตัวสำรอง
appvira032 นายพีระพงศ์ หงษ์ไชยพัฒน์ อุดมสิทธิศึกษา ตัวสำรอง
appvira033 นางสาวสุปราณี บุญมานันท์ เกาะสมุย ตัวสำรอง
appvira034 นางสาวศิริมล ศรีณรค์ บางบ่อวิทยาคม ตัวสำรอง
appvira035 นายวิชยุตม์ ชุนเจริญ มัธยมวัดนายโรว ตัวสำรอง
appvira036 นางสาวอภิษฎา ชูยศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ตัวสำรอง
appvira037 นายวสิษฐ์พล จงมานัสเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตัวสำรอง
appvira038 นายคงคมน์ สำลี ภูเก็ตวิทยาลัย ตัวสำรอง
appvira039 นายปรมินทร์ ทวีรส จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ตัวสำรอง
appvira040 นางสาวภคมน ตระการกิตติกุล ศึกษานารี ตัวสำรอง