ไอทีแคมป์ครั้งที่ 10

สวัสดีจ้า... กลับมาพบกันอีกครั้งกับค่ายไอทีแคมป์ครั้งที่ 10 ค่ายวิชาการที่จะมอบความรู้ทางด้าน IT ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ซึ่งมาจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจำนวน 120 คน เพื่อให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ ที่พร้อมจะทำให้น้องๆ ได้สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และร่วมสร้างเรื่องราวดีๆ ไปพร้อมกับเพื่อนใหม่ๆ อีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืนกันเลยทีเดียว และแน่นอนหากพูดถึงค่ายวิชาการแล้วล่ะก็ น้องๆยังจะได้รับความรู้จากค่ายย่อยทั้ง 3 ค่ายอีกด้วย ได้แก่ ค่าย Wow ! Modern Application ค่าย Oho ! Network และค่าย Oops ! Game Maker ซึ่งหากน้องคนไหนมีข้อสงสัยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายละเอียดด้านล่างเลยจ้าและพิเศษสุด !!! สำหรับน้องๆ ที่มาเข้าร่วมงาน IT Ladkrabang OpenHouse 2013 น้องๆจะได้รับสิทธิเข้าสัมภาษณ์รอบพิเศษก่อนใคร เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายไอทีแคมป์ครั้งที่ 10 ของเรา หากใครสนใจ อย่ามัวแต่รีรอนะจ๊ะ โอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้ว รีบคว้าไว้เล้ยยยย IT Ladkrabang OpenHouse

สำหรับน้องๆ ที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในค่าย สามารถสมัครเข้าร่วมค่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 19 ถึง 22 ตุลาคม 2556 นะจ๊ะ ก่อนจะสมัครขอให้คิดให้ดีก่อน เพราะน้องสามารถเลือกสมัครได้เพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้น!!

ประกาศผลการคัดเลือก

น้องๆ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ หน้าเว็บนี้ ชื่อผู้ใช้สามารถดูได้จากด้านล่าง รหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประชาชนของน้องๆ

Wow ! Modern Application

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp1 กมลลักษณ์ จาตุธีระพัฒน์
itcamp2 กฤติยา ตั้งมนัสตรง
itcamp3 กฤตเมธ สุขสมประสงค์
itcamp4 กวิน เรืองประทีปแสง
itcamp5 คชธร ภู่พันธ์
itcamp6 คณิน บัวขวัญ
itcamp7 จารุวรรณ บุญเสนันท์
itcamp8 จิรัฏฐ์ อัครสุวรรณชัย
itcamp9 ชัญญา กู้กุลประสงค์
itcamp10 ตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล
itcamp11 ธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล
itcamp12 ธนวัฒน์ กุสูงเนิน
itcamp13 ธัชกร จอมอุตม์
itcamp14 ธันยพร สืบสาคร
itcamp15 นิลบล สิมสาย
itcamp16 ปิยาพร ศรีละโคตร
itcamp17 ปิยาภรณ์ พรกิจประสาน
itcamp18 พิชเญศ คำเพชร
itcamp19 พุฒิพงศ์ อนันตปัญญา
itcamp20 ภัทรพงษ์ พูลทอง
itcamp21 มารวย วิวัฒน์วงศ์วนา
itcamp22 รินรดา สืบเสาะ
itcamp23 วรรณรัตน์ จรูญสุขสิริ
itcamp24 วรรณรัตน์ ผิวขาว
itcamp25 วรศักดิ์ อินเจิง
itcamp26 ศยามล ภาษา
itcamp27 ศรัณยาพร ดวงกางใต้
itcamp28 ศิริศักดิ์ ทวีแสง
itcamp29 ศิวกร สังวรโยธิน
itcamp30 สิริขวัญ ทองอยู่
itcamp31 สุริยา ทัพพันธ์
itcamp32 อธิวัฒน์ วรศักดิ์สิริกุล
itcamp33 อัครพล สุขสมบูรณ์
itcamp34 อัจฉริยา พงศ์อธิโมกข์
itcamp35 อัญวีณ์ ศรีรัตนะชัย
itcamp36 อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา
itcamp37 อิษฎา อินต๊ะแก้ว
itcamp38 เจตณัฐ พิมพบุตร
itcamp39 เบญจพล วรกัลป์
itcamp40 เพิ่มศักดิ์ คงสกุล

ตัวสำรอง

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp41 สุธินันท์ อาจศัตรู
itcamp42 โอชวิน จันทรชัย
itcamp43 ปวริศา ทองเงิน
itcamp44 ศลิษา เชี่ยวชาญทอง
itcamp45 วิทยา ปอแก้ว
itcamp46 ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ
itcamp47 อุดมทรัพย์ หน่ายคอน
itcamp48 ยิ่งพล จิตระวิชเวช
itcamp49 พชรพล ดีสวัสดิ์
itcamp50 วัชรวีร์ ฉิมพาลี
itcamp51 พัสวี ตั้งตรงต่อการย์
itcamp52 ปริยานุช จตุรภัทร
itcamp53 นรวิชญ์ ศรีกลชีพ
itcamp54 ธนโชติ ขาวสนิท
itcamp55 ศุภางค์ พาณิชปฐมพงศ์
itcamp56 ภาณุพงศ์ ช่อระกำ
itcamp57 พุฒิพงศ์ ไกรศรีสุวรรณ
itcamp58 ลลิตวดี ยอดนิล
itcamp59 ธนเดช ศรีสุขวสุ
itcamp60 วงษ์ภิวัฒน์ เสงี่ยม

Oho ! Network

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp61 กนกรัตน์ บัวหอม
itcamp62 กรรชัย สดหอม
itcamp63 กฤตติยา แสนเกษม
itcamp64 กวีรัตน์ มั่นคง
itcamp65 กิตติพัฒน์ ชินประภาพ
itcamp66 กุลกาญจน์ เตชะวณิชย์
itcamp67 ขวัญแก้ว อุตมะ
itcamp68 คณิศร สุธรรม
itcamp69 จิติมา ทองนิ่ม
itcamp70 ชยพล ไชยมงคลนิมิต
itcamp71 ฐานันดร ชัยรัมย์
itcamp72 ณัฐกาญจ์ ดวงตา
itcamp73 ณัฐนนท์ พลประทีป
itcamp74 ณัฐพล เลาติเจริญ
itcamp75 ณัฐภัทร แป้นอ่อง
itcamp76 ตรัย เงินเล็ก
itcamp77 ถิรวิทย์ ชิตพงษ์
itcamp78 ทรงฤทธิ์ เกิดผล
itcamp79 ธัญลักษณ์ พลจันทร์
itcamp80 ธีรโชติ จิวะรังสินี
itcamp81 นรชาติ ภักดีดินแดน
itcamp82 นลธวัช หนูมอ
itcamp83 บุณยานุช จันทรวงษ์
itcamp84 ประพาฬรัตน์ แสงทอง
itcamp85 พงศกร เขมานิฏฐาไท
itcamp86 พงศธร เพ็ชรสุข
itcamp87 พรรณกร นาคไร่ขิง
itcamp88 พสุธร รัตนคำ
itcamp89 พิชญ์สินี ปัญจาจะ
itcamp90 พิมพ์พิชชา กัมพลดำรงรักษ์
itcamp91 ภิญญพร เอี่ยมมงคล
itcamp92 มนปริยา ธรรมวงศ์
itcamp93 มัณฑนา สวัสดี
itcamp94 วินิตา นาคอ่อน
itcamp95 ศิริราช จันตา
itcamp96 สุวัจนี จัตตมโล
itcamp97 อติวิชญ์ สิงหเสม
itcamp98 อรยา พจน์เพียรเลิศ
itcamp99 เสฎฐวุฒิ ธะนะตัน
itcamp100 เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล

ตัวสำรอง

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp101 ธรรศ แสงสมเรือง
itcamp102 ณัฐพล สุวรรณรัตน์
itcamp103 วัชณิญา ใจหาญ
itcamp104 ภีม ศรีนิกร
itcamp105 วัชราพร ศรีสำราญภัคศิริ
itcamp106 พนมกร นกน้อย
itcamp107 พีธกานต์ กาศอุดม
itcamp108 ภูวัฒน์ ทวิวิญ
itcamp109 มนุเชษฐ์ รุ่งรักษา
itcamp110 พรรษวุฒิ ภู่เจริญ
itcamp111 ธนภัทร สุกใส
itcamp112 ศกานต์ พรหมลายนาค
itcamp113 ณัฐฑฌา เกษบึงกาฬ
itcamp114 ชนิตา อ่างรัมย์
itcamp115 มาริสา ศรีสุขรอด
itcamp116 ปัณฑิตา บุตรแสงดี
itcamp117 กันตเมธ แสนคำ
itcamp118 ธีรโชติ จิวะรังสินี
itcamp119 จิรวิทย์ ปราถน์วิทยา
itcamp120 นวพร พ่วงสายกิ่ม

Oops ! Game Maker

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp121 กชกร อยู่เรือง
itcamp122 กนกพล นิลเพชร
itcamp123 กนกวรรณ พินทอง
itcamp124 กัญจนา ศิริเลี้ยง
itcamp125 กุลจิรา สาใจ
itcamp126 ขนิษฐา วิเศษถวัลย์
itcamp127 ชณิดาภา ทิพธนามาศ
itcamp128 ชนิดาภา ฤกษ์สุริยพันธ์
itcamp129 ณัฐนนท์ นวลศรีทอง
itcamp130 ณิชมน ศรีสถิตย์วัฒนา
itcamp131 ณิชา โรจน์ศรีกุล
itcamp132 ธนัตถ์ เชยจันทา
itcamp133 นภสร ซื่อเสงี่ยมสกุล
itcamp134 นวพร บุญยะวณิชย์
itcamp135 นันทวัฒน์ เสาวภา
itcamp136 นันทิกานต์ ก่อเกียรติทวีชัย
itcamp137 พงศกร ทองอ่ำ
itcamp138 พรทิพย์ เพ้ชรจำรัส
itcamp139 พัชรพล จอกสมุทร
itcamp140 พิษณุพงศ์ บุญตันบุตร
itcamp141 ภัทรมณี อาศรมเงิน
itcamp142 ภัทรวดี สิงหกุล
itcamp143 วิสุทธิพร ไชยโย
itcamp144 วีรภัทร ตรีวรศรีกุล
itcamp145 ศตวรรษ ลิขิตธำรงกวิน
itcamp146 ศรัทธา ธัญญาสุทธิพันธ์
itcamp147 ศรีสกุล จรรยาลิขิต
itcamp148 สัจจพร เลิศศศิภากร
itcamp149 สิรนุช พรปรีดาวรรณ
itcamp150 สุทธิกา วงศ์สิริเดช
itcamp151 สุพิชชา จันต๊ะยอด
itcamp152 อธิษา เหลืองรัญญู
itcamp153 อนาวิน ตุ้มเมืองโดน
itcamp154 อมรเทพ เรืองอารี
itcamp155 อานิสา ใจเทียม
itcamp156 อาทิมา ม่วงกล่ำ
itcamp157 อุดมพร พิชัยบัณฑิตกุล
itcamp158 อุบลรัตน์ จงพสุภิญโญ
itcamp159 อโรชา น้อยวิมล
itcamp160 เกษราภรณ์ ด่อนแผ้ว

ตัวสำรอง

ชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล
itcamp161 พรสุดา จงสัจจะธรรม
itcamp162 ดารัตน์ พึ่งเจียม
itcamp163 ภัทรพรรณ นุชจ้อย
itcamp164 ทัศน์รัตน์ นาคสมบูรณ์
itcamp165 ณัชณิฌา คะอังกุ
itcamp166 ณัชพล ไวดี
itcamp167 บุศรินทร์ สูญสิ้นภัย
itcamp168 อนงค์นาถ รัตนแก้วประเสริฐ
itcamp169 กาญจนาพร สุมิตรเดช
itcamp170 วิสสุตา ฉันท์ผ่อง
itcamp171 พันธยศ สมศรี
itcamp172 ญาณิศา เหมประชิตชัย
itcamp173 ดลพร ช่อเจริญรัตน์
itcamp174 ชนะภัย สุภาพพงษ์
itcamp175 ปาณิศา ไชยคำภา
itcamp176 สมกุลยา จันสะ
itcamp177 ปุริม นิ่มแสง
itcamp178 มรุตพงศ์ นพเคราะห์
itcamp179 น้ำฝน บุญนาค
itcamp180 ณัฐพล ศรีษะWow ! Modern Application

ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้กับการสร้างสรรค์ Application ใหม่ Concept ใหม่ของวงการ Developer Modern app เป็น app ที่เหมาะกับผู้ใช้งานยุคใหม่ มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ น้องจะได้พบว่าการสร้าง app สวยๆ นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ด้วย 2 มือของน้องเอง

อ้ะ ! อย่ากังวลไป หากน้องไม่เก่งด้าน Programming หรือ ไม่เคยมีพื้นฐานการพัฒนา Application มาก่อน งานนี้ Zero to Hero แค่กล้าคิด กล้าทำ ที่เหลือพี่ๆ จะเป็นคนช่วยสอนน้องเอง !!!

ปิดรับสมัครแล้วจ้า


Oho ! Network

หากน้องๆกำลังประสบปัญหากับ Network ภายในบ้านอยู่ใช่หรือไม่? IT Camp #10 ขอเสนอ ค่าย Oho! Network เป็นคำตอบสำหรับน้องๆ ในค่ายน้องจะได้เรียนรู้เนื้อหาอย่างไม่น่าเบื่อแน่นอน โดยเนื้อหาจะมาจากส่วนหนึ่งของวิชา Fundamentals of Computer Networks ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนจริงในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ปรับปรุงเนื้อหาไว้สำหรับน้องๆแล้ว โดยที่น้องๆไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถมาเรียนได้ หลังจบค่ายนี้ พี่รับรองว่าน้องๆจะหมดปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network ภายในบ้าน และมีความรู้ Network เบื้องต้นคิดตัวไปแน่นอน

ภายในค่ายจะใช้โปรแกรม Packet Tracer ของ Cisco ในการจำลองออกแบบ Network โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์จริงซึ่งมีราคาสูงมาก

ปิดรับสมัครแล้วจ้าOops ! Game Maker

เป็นค่ายที่จะสอนน้องๆ ใช้โปรแกรม Game Maker เพื่อสร้างเกมขั้นต้น คุณสมบัติของตัวโปรแกรมน่าลองน่าสนใจมากมาย ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆ แน่นอน

น้องๆ จะไดัสัมผัสกับประสบการณ์การทำเกมจริง ได้เจอกับเพื่อนๆ ที่อยากทำเกมเหมือนกัน มีพี่ๆ คอยให้ความรู้คอยตอบคำถามที่สงสัย และมีกิจกรรมสนุกๆ รอคอยอยู่อีกมากมาย อย่าลืมมาร่วมกันสร้างเกมที่ทั้งสนุกๆ น่าตื่นเต้น แปลกใหม่ไปด้วยกันละ!

ปิดรับสมัครแล้วจ้า

กำหนดการ

คำนิยม

พี่ ชยพร ตันติสุขารมย์ (เนียร์)
Program Design - IT Camp 4
Network Administrator - IT Camp 5
พี่ค่าย IT Camp 6-7
ปัจจุบันเป็น Software Engineer บริษัท Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
และแฟนพันธุ์แท้นิ้วกลม

จากเด็กมัธยมที่เรียนแบบไร้จุดหมาย ตัดสินใจลองสมัครค่าย IT Camp ดู แล้วก็ติด เลยได้มาเข้าค่ายแบบไม่มีเพื่อนโรงเรียนเลยสักคน มาตัวเปล่าเพื่อมาทำความรู้จักเพื่อนใหม่เอา จากโลกแคบ ๆ มันก็เปิดกว้างขึ้นมาให้เรารู้ว่า ชีวิตของเด็กมัธยมปลายมันไม่ได้มีแค่เรียน เที่ยว เรียนพิเศษ ดูหนัง สอบ แต่มีค่ายกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาความชอบ ค้นหาชีวิต และช่วยตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เราหลงรักจนเจอ ค่าย IT Camp นี้ก็เป็นค่ายที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ทำให้ค้นพบความชอบจริง ๆ และยังได้เพื่อนใหม่ที่คุยกันถูกคออีกมากมาย จากจุดเชื่อมเล็ก ๆ ที่ค่ายแห่งนี้ ชอบในเรื่องเดียวกัน คุยในเรื่องเดียวกัน

ปัจจุบันพี่ทำงานแล้ว แต่ก็ยังติดต่อกับเพื่อนค่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีความทรงจำดี ๆ มากมายกับค่ายแห่งนี้ มีทั้งความรู้ ความสนุก มิตรภาพ และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะค้นเจอ พี่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถมีค่ายที่เปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกัน เพียงแค่เราเดินออกจากเส้นทางเดิม ๆ ที่เคยเดินเพื่อมาพบเจออะไรใหม่ ๆ แล้วจะรู้ว่าการใช้ชีวิตมันสนุกแค่ไหน

สิบปี IT Camp มันต้องยิ่งใหญ่แน่นอน มาเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นี้กันนะครับ


คำนิยม

พี่ พิสิษฐ์ เรืองวัฒนกุล (ต้นข้าว)
ประธานค่ายไอทีแคมป์ครั้งที่ 9
ปัจจุบันเป็น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ชั้นปีที่ 2

IT Camp เป็นค่ายที่สอนให้น้องที่สนใจในด้านคอมพิวเตอร์ ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน นอกจากทักษะด้านวิชาการแล้วค่ายของเรามีกิจกรรมให้น้องร่วมสนุกต่างๆมากมาย น้องค่ายทุกคนจะได้พบกับชีวิตสไตล์น่ารักๆ ตามแบบฉบับของครอบครัวเล็กๆแห่งนี้ หากอยากลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ทั้งวิชาการ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรม

ค่ายนี้ไม่ควรพลาดนะครับ :D


คำนิยม

พี่ สิรภพ ชูกิตติอำพร (กลอส)
Programming - IT Camp 6
Think Network - IT Camp 7
พี่ค่าย IT Camp 9
ปัจจุบันเป็น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ชั้นปีที่ 3

สวัสดีว่าที่น้องค่าย IT Camp 10 ทุกคน (สำหรับคนที่สมัครแล้วนะ แต่ถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครเลย 555) เราเคยมาเข้าค่าย IT Camp 6 และ 7 (ติดใจจนต้องขอสอง) ขอบอกเลยว่า IT Camp เป็นค่ายที่สุดยอดที่สุดแล้วที่เราเคยเข้าช่วงม.ปลาย เพราะ IT Camp ให้อะไรหลายๆอย่างจริงๆ หลายๆอย่างที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากค่ายนี้ ทั้งสาระ ความรู้ตามค่ายย่อยที่เราสมัคร มีพี่ๆของแต่ละค่ายคอยดูอยู่ไม่ห่าง ไม่เข้าใจนี่ถามได้ตลอด ได้สัมผัสบรรยากาศของชาวไอที ได้รู้ว่าอยู่นี่พี่ๆ เค้าเรียนกันยังไง เรียนอะไรบ้าง

ได้สัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ที่พี่ๆ เค้าใช้เรียนจริงๆ ว่ามันเก๋ไก๋ไฮโซขนาดไหนนนนน ได้รู้ด้วยว่าห้องน้ำตึกไอทีนั้นเข้าสบายที่สุดแล้ว #จากผลสำรวจคนที่เคยมาเรียนตึกไอที 555 นอกจากนั้นยังได้รับความสนุก ความเพลินจากกิจกรรมต่างๆ ที่พี่ๆ เค้าเตรียมไว้อีกมากมายมหาศาลลลล รับรองว่า 4 วัน 3 คืนที่อยู่ในค่ายนี้ คุ้มค่าจริงๆ อิ่มด้วย ของกินเยอะตลอดๆ เดี๋ยวเบรคๆ เรียนไปแปปนึง เบรคอีกละ และที่สำคัญที่สุดคือ ค่ายนี้ได้รวมคำว่ามิตรภาพเอาไว้มากมาย ทั้งพี่เพื่อนน้อง ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ เพื่อนที่ในอนาคตจะได้มานั่งเกรียนด้วยกันในที่แห่งนี้ พี่ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ ได้ทุกเรื่อง เพื่อนๆพี่ๆที่จะไม่ลืมกัน #คิดแล้วอยากกลับไปเข้าค่ายอีกครั้ง T.T

ขอบอกอีกทีว่ามา IT Camp โคตรคุ้ม!!!


คำถามที่พบบ่อย

Q: ค่ายนี้จัดขึ้นที่ไหน อย่างไร ?
A: ค่ายนี้จัดที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยที่น้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณที่จัดกิจกรรม ยกเว้นในกรณีที่ติดธุระเร่งด่วน และมีผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง การเดินทางมาคณะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะ


Q: ค่ายนี้สอนอะไร และจะได้อะไรหลังจากการเข้าค่ายนี้ ?
A: ค่ายไอทีแคมป์นี้จะแบ่งออกเป็นค่ายย่อยๆ 3 ค่ายได้แก่ Wow! Programming, Oho! Network และ Opps Game Maker ซึ่งแต่ละค่ายจะสอนคนละวิชากัน ดังนั้นน้องควรจะเลือกเข้าค่ายที่น้องสนใจมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อของน้องๆ ในอนาคต นอกจากนี้น้องๆ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างของหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายมากเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้แตกต่างกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งภาพจริงของชีวิตการเรียนไอที และได้รูปแบบการเรียน กิจกรรมตลอดจนการใช้ชีวิตของนักศึกษา รับฟังประสบการณ์การทำงานจากพี่ๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการอีกด้วย


Q: รับจำนวน 120 คน แบ่งเป็นค่ายย่อยค่ายละกี่คน ?
A: ค่ายย่อยละ 40 คน


Q: มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ และชำระตอนไหน สละสิทธิ์ได้เงินคืนหรือไม่ ?
A: มีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาท โดยชำระตามเวลาที่กำหนด (20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556) หากน้องคนใดจะสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งพี่ๆ ล่วงหน้าก่อนและขอให้น้องๆ คิดให้รอบคอบก่อนจะชำระเงิน เพราะหากน้องสละสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินคืนครับ


Q: นอนที่ไหน ?
A: น้องๆ จะได้นอนพักในห้องพักที่พี่ๆ จัดเตรียมไว้ให้ที่คณะ ซึ่งติดแอร์เย็นฉ่ำมากครับ


Q: สมัครมากกว่าหนึ่งค่ายย่อยหรือเปลี่ยนไปอยู่ค่ายอื่นได้หรือไม่ ?
A: ไม่สามารถสมัครได้ครับ ดังนั้นน้องๆ ควรจะตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะสมัครค่ายไหน เพราะช่วงที่มีการเรียนการสอน แต่ละค่ายจะจัดการเรียนการสอนแยกกันอย่างชัดเจน


Q: จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนหรือไม่ ?
A: ไม่จำเป็นครับ ขอแค่เพียงน้องๆ มีความสนใจและใฝ่รู้ก็พอครับ ที่เหลือพี่ๆ จะเป็นคนช่วยสอนน้องๆ เอง


Q: ค่ายรับระดับชั้นไหนบ้าง ปวช. สามารถสมัครได้หรือเปล่า ?
A: ค่ายนี้จะรับเฉพาะน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน และ ปวช. เท่านั้นครับ


Q: หากติดค่ายนี้แล้วจะมีผลต่อการรับตรงหรือโควตาของคณะฯ หรือไม่ ?
A: ไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นครับ น้องๆ ที่ไม่ได้เข้าค่ายก็มีสิทธิ์ที่จะติดโควต้าหรือสอบตรงเท่ากับน้องที่เข้าค่ายทุกประการครับ


Q: ภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามต้องเป็นภาษาทางการหรือไม่ ?
A: แล้วแต่วิจารณญาณของน้องๆ ครับ ในการตอบคำถามขอให้น้องแสดงตัวตนของน้องออกมา และขอให้สื่อสารให้พี่ๆ เข้าใจได้ก็พอครับ


Q: ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าน้องคนใดจะได้สิทธิเข้าค่ายหรือไม่ ?
A: พี่ๆ จะพิจารณาจากความเหมาะสมโดยดูจากการตอบคำถามในใบสมัครของน้องๆ ครับ


Q: มีคำถามสงสัยอีก ทำอย่างไรดี ?
A: น้องๆ สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้โดยตรงที่ Facebook, Twitter และ เว็บบอร์ดค่าย ครับ

ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัยและด้านกิจกรรมต่างๆ ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ จึงมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงได้จัดทำค่ายไอทีแคมป์ครั้งที่ 10 ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยค่ายย่อย Wow ! Modern Application, Oho ! Network และ Oops ! Game Maker อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้สอบถามข้อสงสัยที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตอีกด้วย

ผู้สนับสนุน

    

    

  

  

      

การติดต่อ

/itcampKMITL

@ITCAMP

narmnarmz (พี่น้ำ)
sirl3ank (พี่แบงค์)

087-087-6497 (พี่น้ำ)
086-523-8099 (พี่แบงค์)